Informasjon om kameraovervåkning i Megaflis sine butikker

Hva er formålet vårt med kameraovervåkningen? 
Formålet med kameraovervåkingen og lagring av opptak fra denne er å forebygge, avdekke eller etterforske kriminalitet i butikkene våre. Vi overvåker i tillegg for å sikre at uvedkommende ikke oppholder seg i lokalene, styrke sikkerheten og oppfylle eksisterende standarder og regelverk. 

Hvilke personopplysninger behandler vi? 
Bilder av enkeltpersoner som synes på opptakene fra kameraovervåkingen. 

Hvem er ansvarlig for personopplysningene? 

Det er Megaflis AS, org. nr. 886 65 2372, som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Vi er også ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende lovverk.

Hvilket rettslig grunnlag har vi for å behandle disse personopplysningene?
Det rettslige grunnlaget for kameraovervåkingen i butikkene våre er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining).

Hvem kan få tilgang til personopplysningene? 
Relevant personell fra Megaflis kan se på opptakene når dette er nødvendig for å oppnå formålene nevnt ovenfor. I tillegg kan vi gi nødvendig informasjon til politiet ved etterforskning av straffbare forhold., eller hvis vi mistenker at vi er sårbare for kriminalitet.

Hvor lenge lagres dine personlige data hos Megaflis AS? 
Vi oppbevarer opptakene fra kameraovervåkingen i en periode på 7 dager fra opptakstidspunktet. Dette for å forebygge, avdekke og etterforske kriminalitet. Hvis det er mistanke om lovbrudd og det er sannsynlig at et opptak vil bli levert til politiet, kan det lagres i inntil 30 dager.

Hvordan håndteres sikkerheten?
Megaflis AS har implementert alle juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at all data håndteres på en trygg måte og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

Hvilke rettigheter har du som er blitt filmet? 
Personer som kan vises på film har flere rettigheter etter personvernforordningen:

  • Be om innsyn i egne personopplysninger
  • Rett til å protestere på behandlingen av deres personopplysninger
  • Rett til å be om retting eller sletting av personopplysninger
  • Rett til å klage til Datatilsynet.

Dersom du har spørsmål om kameraovervåkning, kontakt vårt personvernombud på e-post: bofstad@deloitte.no