Krav til våtrom

I tillegg til å sørge for at man får et tørt og sikkert våtrom, må man også følge nasjonale bransjekrav når det gjelder å fuktisolere våtrom. Dette gjelder rom som er utsatt for vannsøl og fukt, slik som baderom, vaskerom og dusjrom. Slike våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og materialer på grunn av vannsøl, lekkasjevann eller kondens.

Definisjonen på våtrom er rom hvor gulv og vegger blir utsatt for vann, enten jevnlig eller av og til. Dusjing, bading og klesvask er eksempler på dette, og gir økt sannsynlighet for at fukt kan trenge inn i konstruksjoner og bakenforliggende.

Ifølge Direktoratet for Byggkvalitet er vannskader i våtrom et økende problem, og de fleste skader skyldes utettheter rundt gjennomføringer i gulv og vegg, samt manglende fall mot sluk. Tilsvarende lekkasjer fra vannledninger, avløpsledninger og vanninnstallasjoner gir vannskader selv ved små vannmengder når disse foregår over lenger tid.

Våtrom må derfor prosjekteres slik at fuktbelastningen ikke fører til skade. Viktige virkemidler er blant annet kontinuerlige vanntette sjikt, omhyggelig tetting rundt gjennomføringer, inspiserbare og reparerbare vannførende installasjoner, sluk i gulv og fall mot sluk, samt tilstrekkelig ventilasjon. Plan- og bygningsloven stiller krav til våtrom, og gir instrukser om hvordan bad skal bygges for å følge forskriftene, som er blant annet:

  • - Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann i brukssituasjonen. Rom med sluk skal være utformet slik at eventuelt lekkasjevann ledes til sluk.

  • - I våtrom skal bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt være beskyttet av et egnet vanntett sjikt. Gjennomføringer skal ikke svekke tettheten.
  • - Vegger med innebygde sisterner eller lignende, skal sikres mot fuktinntrengning fra lekkasjer fra installasjonen. Eventuelle lekkasjer skal synliggjøres, og i andre rom enn våtrom skal lekkasjen føre til automatisk avstengning av vannet.

Det stilles så egne krav til damptetthet i våtsoner (se bilde 1) og mot yttervegg/kalde rom. Her må man oppnå en damptetthet over Sd10. For å tilfredsstille dette i nevnte soner må Vetpro våtromsplater i sin helhet dekkes med smøremembran. Kalde rom defineres som vegger mot rom med begrenset til ingen oppvarming, selv om de ikke er yttervegg, Det skal da ikke benyttes fuktsperre/plastfolie bak platene.

Kilde: Direktoratet for Byggkvalitet - www.dibk.no

Se neste steg her:

Se vår brosjyre for montering og inspirasjon

Se et utvalg av våre produkter fra Vetpro